FEDERATION OF THAI AND FOREIGN SPOUSE NETWORKS ASSOCIATION OF THAILAND

หน้าแรก | แนะนำสมาพันธ์ | ข้อบังคับสมาพันธ์ | ข่าวสารและกิจกรรม | ชมรมและเครือข่าย | ติดต่อสมาพันธ์

User Login
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

     แนะนำสมาพันธ์ฯ
     ข้อบังคับสมาพันธ์ฯ
     ข่าวสารและกิจกรรม
     บทความและสาระน่ารู้
     ดาวน์โหลดเอกสาร
     ชมรมและเครือข่าย
     ติดต่อสมาพันธ์ฯ

รับข่าวสารของสมาพันธ์ฯ !
     เพียงกรอกอีเมล์ของท่านไว้ทางเรา จะจัดส่งข่าวสารต่างๆของสมาพันธ์ฯให้ ท่านทางอีเมล์

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์
  ผู้ชมวันนี้ 5 คน  
  ผู้ชมเดือนนี้ 94 คน  
  ผู้ชมทั้งหมด 44483 คน  
คุณกนกรัตน์ นิ่มสมุทร บูธ กับความเคลื่อนไหวที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน เพราะคดีของเธอได้ถูกนำขึ้นสู่ศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป          

สิทธิมนุษยชน เป็นเรื่องที่มีการพูดถึงอย่างกว้างขวางมาเป็นเวลานาน ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ แต่ในความเป็นจริงประชาชนคนไทยรวมถึงประชาคมโลกเข้าใจและตระหนักถึงความหมายอันแท้จริงของสิทธิมนุษยชนของพวกเขาเพียงใด นอกจากนั้น ความดำรงอยู่ ความถูกต้อง และเนื้อหาของสิทธิมนุษยชน ยังเป็นที่โต้เถียงกันมาอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของรัฐในการสนับสนุน ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้เป็นรูปธรรมมากกว่าเป็นนามธรรมเหมือนดังเช่นที่ผ่านมา

ในระดับสากล สหภาพยุโรปได้ร่วมกันจัดทำอนุสัญญาแห่งยุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ECHR) ขึ้น ต่อมาปี ค.ศ. 1951 ประเทศอังกฤษได้ให้สัตยาบันและตราพระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1998 ขึ้นบังคับใช้เป็นกฎหมายภายในเพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญาดังกล่าวและถือเป็นการรวมอนุสัญญาแห่งยุโรปในเรื่องสิทธิมนุษยชนและกฎหมายอังกฤษเข้าด้วยกัน อีกประการหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสำคัญต่อสิทธิมนุษยชนของสหภาพยุโรปอย่างชัดเจน คือ การจัดตั้งศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปขึ้น (European Court of Human Rights)ณ เมืองสตราส์บูร์ก ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งแม้ประเทศอังกฤษจะให้สัตยาบันและออกกฎหมายภายในให้สอดคล้องกับอนุสัญญาแห่งยุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชน แต่ผู้เสียหายที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนก็ต้องยื่นฟ้องต่อศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป

ประเทศไทย สิทธิมนุษยชน หมายถึง ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล ที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและสนธิสัญญาระหว่างประเทศ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ปกป้อง ส่งเสริม ตรวจสอบและเสนอมาตรการแก้ไขเพื่อให้การตระหนักและเคารพในสิทธิเสรีภาพแห่งตนและผู้อื่น เป็นวิถีชีวิตของสังคมไทย

ก่อนจะเป็นอะไรในโลกนี้ ทั้งเลวทรามต่ำดีถึงที่สุด ก่อนจะสวมหัวโขนละครชุด คุณจะต้องเป็นมนุษย์ก่อนอื่นใด คุณจะต้องรู้จักการเป็นมนุษย์ ไม่ใช่ชุดเครื่องแบบที่สวมใส่ ไม่ใช่ยศตำแหน่งแกร่งฉะไกร หากแต่เป็นหัวใจของคุณเอง ใจที่มีมโนธรรมสำนึก ใจที่รับรู้สึกตรึกตรงเผง ใจที่ไม่ประมาทไม่ขาดเกรง ใจที่ไม่วังเวงการเป็นคน (ใจที่ไม่วังเวงการเป็นคน)

เมื่อนั้นคุณเป็นอะไรก็ได้ เป็นผู้น้อย เป็นผู้ใหญ่ได้ทุกหน มโนธรรมสำนึกรู้สึกตน ต้องตั้งต้นให้เป็น คือเป็นมนุษย์ มีสิทธิ์ รักสิทธิ์ ละเมิดสิทธิ์ เทิดคุณค่าชีวิตให้สูงสุด เพื่อโลกเรา สังคมเรา ร่วมก้าวรุด เพื่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้เป็นจริง

ร่วมพิทักษ์ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเป็นคนสูงสุดกว่าทุกสิ่ง ที่โลกร้อนไร้หลักให้พักพิง คนต้องยิ่งมีใจให้แก่กัน สิทธิอันชอบธรรมแต่กำเนิด ต้องไม่ถูกละมิดและหยามหยัน ความเจริญเดินหน้าสารพัน คนทั้งนั้นเผชิญหน้าฝ่าภัยพิษ มือที่ฉุดมือกันผสานชัย ก้าวฉะไกรที่ก้าวฝ่าวิกฤต ความที่กล้าทางจริยธรรมอันสำริด พิทักษ์สิทธิ์มนุษยชนเยี่ยงคนแท้ เชิดชูชนคนสู้ เชิดชูสิทธิ์ กล้าบพิตรเบิกทางอย่างแน่วแน่ โลกทุกวันวิปริตรบิดผันแปร ต้องการคนกล้าแก้กู้โลกา ต้องยอมรับยอมรู้ดูห่าฝน แต่อย่ายอมจำนนกับฝนห่า บางครั้งอาจต้องถอยคอยฝนซา แต่บางครั้งต้องกล้าฝ่าฝนซัด

ร่วมพิทักษ์ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ให้สูงสุด ศักดิ์สิทธิ์กว่าสรรพสัตว์ ร่วมดูแลกันและกันอันแจ่มชัด ร่วมยืนหยัดพิทักษ์นามความเป็นคน (ร่วมยืนหยัดพิทักษ์นามความเป็นคน)

บริการช่วยเหลือสังคม
ศูนย์ประชาบดี โทร 1300
ศูนย์ส่งเสริมการให้และการอาสาช่วย
เหลือสังคม โทร 0-2306-8951-2
ศูนย์การเฝ้าระวังและเตือนภัยสังคม
โทร 0-2306-8934-5
ศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้า
มนุษย์ โทร 0-2642-7991-2 ต่อ 11
สหทัยมูลนิธิโทร 0-2381-8834-6,
0-2392-9397-8
สมาคมวางแผนครอบครัว
โทร 0-2245-7382-5
สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
โทร 0-2229-5803-7
คลินิกชุมชนเวชกรรม (ปรึกษาคลินิก
หมอมีชัย) โทร 0-2229-4611-28
สมาคมเสริมสร้างครอบครัว
โทร 1761, 0-2622-2220

บริการข้อมูล-ร้องทุกข์ภาครัฐ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล
โทร 1111
ศูนย์สอบถามข้อมูลทะเบียนราษฎร์
โทร 1548
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ทำเนียบ
รัฐบาล โทร 1376
ร้องเรียนผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภา
โทร 1676
สายด่วนนายกรัฐมนตรี
โทร 0-2280-3000
ศูนย์บริการข้อมูลกระทรวงวัฒนธรรม
โทร 1765
ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย
โทร 1567
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)
โทร 0-2287-3102


กระทรวงมหาดไทย


กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ


กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


กระทรวงการต่างประเทศ


กระทรวงศึกษาธิการ


สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

สงวนลิขสิทธิ์ © THAIFOREIGNSPOUSE.COM
"สมาพันธ์สมาคมเครือข่ายคนไทยคู่สมรสต่างชาติแห่งประเทศไทย"
เลขที่ 135/262 อาคาร 3 โสสุนครคอนโด ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
หน้าแรก | แผนผังเว็บไซต์ | แนะนำติชม | ลงโฆษณากับเรา