FEDERATION OF THAI AND FOREIGN SPOUSE NETWORKS ASSOCIATION OF THAILAND

หน้าแรก | แนะนำสมาพันธ์ | ข้อบังคับสมาพันธ์ | ข่าวสารและกิจกรรม | ชมรมและเครือข่าย | ติดต่อสมาพันธ์

User Login
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

     แนะนำสมาพันธ์ฯ
     ข้อบังคับสมาพันธ์ฯ
     ข่าวสารและกิจกรรม
     บทความและสาระน่ารู้
     ดาวน์โหลดเอกสาร
     ชมรมและเครือข่าย
     ติดต่อสมาพันธ์ฯ

รับข่าวสารของสมาพันธ์ฯ !
     เพียงกรอกอีเมล์ของท่านไว้ทางเรา จะจัดส่งข่าวสารต่างๆของสมาพันธ์ฯให้ ท่านทางอีเมล์

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์
  ผู้ชมวันนี้ 3 คน  
  ผู้ชมเดือนนี้ 124 คน  
  ผู้ชมทั้งหมด 44188 คน  
แนะนำสมาพันธ์

สมาพันธ์สมาคมเครือข่ายคนไทยคู่สมรสต่างชาติแห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2553 เป็นองค์กรอาสาสมัครที่เกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มองค์กรและคณะบุคคลที่ทำงานเพื่อการกุศล

โดยเป็น “ศูนย์กลาง” การประสานงานเพื่อช่วยเหลือคนไทยที่สมรสกับคนต่างชาติและประสบปัญหาต่าง ๆ ทั้งในภาคพื้นยุโรปและในประเทศไทย โดยเฉพาะหญิงไทยและเด็ก

ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือให้คู่สมรสต่างชาติ ได้ปรับตัวเข้ากับสังคมใหม่ได้อย่างรวดเร็ว และช่วยลดปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากการขาดความรู้ด้านกฎหมาย

“สมาพันธ์สมาคมเครือข่ายคนไทยคู่สมรสต่างชาติแห่งประเทศไทย” จึงถูกก่อตั้งขึ้นมา เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้ความรู้เรื่องกฎหมายแก่คนไทยคู่สมรสต่างชาติ ซึ่งจะก่อประโยชน์ให้แก่คู่สมรสต่างชาติและครอบครัวเป็นอย่างมาก โดยจะให้ความรู้ในเรื่องของกฎหมายการพักอาศัยและเข้า-ออกประเทศ การยื่นขอหลักฐานต่างๆและให้คำปรึกษาด้านกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องรอบตัว ทั้งเรื่องของการสมรส การฟ้องร้อง สิทธิ์ในการดูแลบุตรและกฎหมายมรดก เป็นต้น

จึงขอเชิญชวนคนไทยคู่สมรสต่างชาติทั้งที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและอาศัยอยู่ในต่างประเทศ ที่มีความสนใจ เข้าร่วมสมัครเป็นสมาชิกของสมาพันธ์ฯ ทั้งนี้เพื่อรับฟังข้อมูลต่าง ๆ และขอรับคำปรึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง

ผู้สนใจสามารถโทรศัพท์ติดต่อสอบถามได้ที่ สมาพันธ์สมาคมเครือข่ายคนไทยคู่สมรสต่างชาติ แห่งประเทศไทย เบอร์โทรศัพท์ 084-4365533

การสมรส คือการใช้ชีวิตร่วมกันของคนสองคน ซึ่งคนทั้งสองนั้นอาจจะเป็นเพศเดียวกันก็ได้ ในบางประเทศเช่น เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม ยินยอมให้ผู้ชายจดทะเบียนสมรสกับผู้ชาย และผู้หญิงจดทะเบียนสมรสกับผู้หญิงได้ โดยจะต้องยื่นเรื่องขอจดทะเบียนสมรสต่อที่ว่าการอำเภอ หรือคอมมูนที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีถิ่นพำนักอาศัยอยู่ โดยต้องใช้เอกสารสำคัญเช่น ใบเกิด สำเนาทะเบียนบ้าน หนังสือแสดงความเป็นโสดหรือหย่าขาด ฯลฯ รวมถึงสัญญาการจัดการทรัพย์สินซึ่งจะต้องทำขึ้นโดยโนทารี ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการแบ่งแยกทรัพย์สินจากกันโดยเด็ดขาดทั้งก่อนและหลังการสมรส ซึ่งว่าที่สามีส่วนใหญ่ก็จะทำสัญญาดังกล่าวเพื่อรักษาทรัพย์สินของตนให้เป็นของตนเองตลอดไป

ขั้นตอนก่อนการสมรส มักจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากนัก เนื่องจากฝ่ายชายจะ “กระตือรือร้น” ทำทุกอย่างเพื่อให้การสมรสบรรลุผล

การจดทะเบียนสมรส จะต้องจดทะเบียน ณ ที่ว่าการอำเภอหรือคอมมูนต่อหน้านายทะเบียนท้องถิ่น ที่จะทำการตรวจสอบเอกสาร และแจ้งสิทธิ หน้าที่ของคู่สมรสให้ทราบ ก่อนที่จะทำการถามว่า คุณ..... ต้องการสมรสกับนาย ........ หรือไม่

สิทธิและหน้าที่ที่ทั้งสองฝ่ายจะต้องมอบให้แก่กันหลังการสมรส คือ จะต้องใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกัน มีความซื่อสัตย์ต่อกัน ให้ความช่วยเหลือและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ซึ่งถือเป็นภาระต่อการสมรสขั้นปฐม

ภาระต่อการสมรสขั้นรอง คือ การจัดการทรัพย์สิน ถ้าทั้งสองฝ่ายไม่ได้ทำสัญญาแบ่งแยกทรัพย์สิน ก็จะตกอยู่ในรูปแบบคล้ายกฎหมายครอบครัวไทย คือ ทรัพย์สินก่อนสมรสยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของทรัพย์สินต่อไป ทรัพย์สินที่เกิดขึ้นภายหลังการสมรสให้ตกเป็นของทั้งสองฝ่ายๆ ละครึ่งหนึ่ง เมื่อสมรสแล้ว ทั้งสองฝ่ายก็จะต้องมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันภายในบ้านเดียวกัน ต้องมีภาระในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดในชีวิตประจำวันฝ่ายละครึ่ง เว้นแต่ฝ่ายใดที่ไม่มีรายได้ก็ให้อีกฝ่ายหนึ่งรับผิดชอบแทน นอกจากนั้น บ้านที่อาศัยอยู่ด้วยกัน แม้ว่าจะเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของฝ่ายชาย ถ้าจะทำการขายก็ต้องให้ฝ่ายหญิงตกลงยินยอมด้วย

คู่สมรสต่างชาติ ใช้ชีวิตอยู่ในดินแดนที่แปลกใหม่ ต้องพบกับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ทั้งเรื่องความเป็นอยู่ สังคม ภาษา ตลอดจนวัฒนธรรม อีกทั้งต้องพบกับปัญหารอบตัวมากมาย ทั้งเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัว การใช้ความรุนแรงในครอบครัว การหย่าร้าง มีชู้ แต่งงานใหม่ หรือสิทธิ์ในการดูแลบุตร เป็นต้น

ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือให้คนไทยคู่สมรสต่างชาติ ได้ปรับตัวเข้ากับสังคมใหม่ได้อย่างรวดเร็ว และช่วยลดปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากการขาดความรู้ด้านกฎหมาย “สมาพันธ์สมาคมเครือข่ายคนไทยคู่สมรสต่างชาติ แห่งประเทศไทย” จึงถูกก่อตั้งขึ้นมา เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้ความรู้เรื่องกฎหมายแก่คนไทยคู่สมรสต่างชาติ ก่อประโยชน์แก่คู่สมรสต่างชาติและครอบครัวเป็นอย่างมาก โดยจะให้ความรู้ในเรื่องของกฎหมายการพักอาศัยและเข้าออกประเทศ การยื่นขอหลักฐานต่างๆและให้คำปรึกษาด้านกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องรอบตัว ทั้งเรื่องของการสมรส การฟ้องร้อง สิทธิ์ในการดูแลบุตรและกฎหมายมรดกเป็นต้น

บริการช่วยเหลือสังคม
ศูนย์ประชาบดี โทร 1300
ศูนย์ส่งเสริมการให้และการอาสาช่วย
เหลือสังคม โทร 0-2306-8951-2
ศูนย์การเฝ้าระวังและเตือนภัยสังคม
โทร 0-2306-8934-5
ศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้า
มนุษย์ โทร 0-2642-7991-2 ต่อ 11
สหทัยมูลนิธิโทร 0-2381-8834-6,
0-2392-9397-8
สมาคมวางแผนครอบครัว
โทร 0-2245-7382-5
สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
โทร 0-2229-5803-7
คลินิกชุมชนเวชกรรม (ปรึกษาคลินิก
หมอมีชัย) โทร 0-2229-4611-28
สมาคมเสริมสร้างครอบครัว
โทร 1761, 0-2622-2220

บริการข้อมูล-ร้องทุกข์ภาครัฐ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล
โทร 1111
ศูนย์สอบถามข้อมูลทะเบียนราษฎร์
โทร 1548
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ทำเนียบ
รัฐบาล โทร 1376
ร้องเรียนผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภา
โทร 1676
สายด่วนนายกรัฐมนตรี
โทร 0-2280-3000
ศูนย์บริการข้อมูลกระทรวงวัฒนธรรม
โทร 1765
ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย
โทร 1567
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)
โทร 0-2287-3102


กระทรวงมหาดไทย


กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ


กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


กระทรวงการต่างประเทศ


กระทรวงศึกษาธิการ


สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

สงวนลิขสิทธิ์ © THAIFOREIGNSPOUSE.COM
"สมาพันธ์สมาคมเครือข่ายคนไทยคู่สมรสต่างชาติแห่งประเทศไทย"
เลขที่ 135/262 อาคาร 3 โสสุนครคอนโด ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
หน้าแรก | แผนผังเว็บไซต์ | แนะนำติชม | ลงโฆษณากับเรา